Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Borkowicach

Placówka powstała z inicjatywy działającego w mieście Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „OPOKA” .Warsztaty mieszczą się w budynku po dawnym przedszkolu, pomieszczenia te przekazała gmina.Adaptację budynku i zakup wyposażenia sfinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Pierwsze warsztaty zgromadziły 20 podopiecznych.Były to osoby z terenu gmin:Przysuchy,Borkowic,Wieniawy i Gielniowa.Do dyspozycji uczestników oddane były pracownie:plastyczna komputerowa,gospodarstwa domowego,oraz sala rehabilitacyjna. W dniu 17 grudnia 2003 roku nastąpiło otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2,które mieszczą się w tym samym budynku co ich poprzednicy.Następnie obydwie jednostki zostały ze sobą połączone z dniem 01.06.2004

Do dotychczasowych pracowni pracowni dołączyły nowe: bukieciarska,manualna,artystyczna,przyrodnicza informatyczna,muzyczna oraz pracownia społeczna.W ostatnim czasie dołaczyła również pracownia stolarska Do grupy podopiecznych „OPOKI” dołączyło jeszcze 40 nowych osób i w chwili obecnej do warsztatów uczęszcza 60 uczestników.Są to osoby niepełnosprawne ruchowo i upośledzone umysłowo.

Będąc w domach rodzinnych często nie mają szansy i perspektywy własnego rozwoju.Nasz warsztat stwarza im takie możliwości.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach zostały utworzone 27.12.2004 roku.

Zostało otwarte 7 pracowni: komputerowa, przyrodnicza, plastyczna, gospodarstwa, domowego, stolarsko-wikliniarska, bukieciarska, krawiecka.

W rok po utworzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej nr1 w Lipinach powstały drugie Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2. Swoją działalność rozpoczęły 27.12.2005 roku. Zostały utworzone następujące pracownie: fotograficzna, manualna, artystyczna, rytmiczno-muzyczna.

W dniu 18.06.2007 roku została podpisana umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w Przysusze, a SAK ,,OPOKA” w Przysusze. Na podstawie w/w umowy WTZ nr 1 i WTZ nr 2 zostały połączone i od 01.07.2007 roku stanowią jeden Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinach.

Obecnie na WTZ w Lipinach uczęszcza 55 uczestników z gmin: Klwów, Potworów, Odrzywół, Rusinów.
Głównym celem Warsztatu jest rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania do samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia w środowisku.

Uczestnicy chętnie biorą udział w zajęciach warsztatowych i poza warsztatowych. Z wielką przyjemnością wyjeżdżają na wycieczki, imprezy integracyjne, zarówno te organizowane przez SAK „OPOKA” jak również te organizowane przez inne jednostki prowadzące WTZ na terenie kraju.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostałówku

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostałówku prowadzone są przez S. A. K. „Opoka”. Ma ono wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych placówek. Drugie na terenie powiatu szydłowieckiego Warsztaty Terapii Zajęciowej zlokalizowane zostały w dawnej szkole, którą zlikwidowano przed 6 laty. Zanim mogli pojawić się podopieczni, konieczne okazały się prace remontowe i modernizacyjne. W prace przygotowawcze zaangażowali się członkowie stowarzyszenia, a także pracownicy interwencyjni. „Warsztatowe” przedsięwzięcie uzyskało również finansowe wsparcie ze strony Urzędu Gminy w Chlewiskach i Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.