Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA ABSTYNENTÓW KLUBU „OPOKA” W PRZYSUSZE Z SIEDZIBĄ W LIPINACH Tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 31 grudnia 2014 r.

DZIAŁ I

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „OPOKA” w Przysusze, dalej w niniejszym Statutem stosowana jest w skrócie nazwa „Klub OPOKA” lub „Klub”.

§2

„Klub” działa na podstawie Ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20/1989 poz. 104 z późn. zm). oraz Statutu „Klubu”.

§3

1. Terenem działania Klubu „OPOKA” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Klubu są Lipiny, gmina Odrzywół
3. Klub posługuje się pieczęcią i emblematami zawierającymi jego pełną nazwę z siedzibą o brzmieniu: Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „OPOKA” 26 – 425 Odrzywół, Lipiny 43

§4

1. Klub zarejestrowany jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.
2. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
3. Klub może powoływać terenowe jednostki organizacyjne do prowadzenia wyodrębnionej działalności, na wskazanym obszarze, w tym prowadzenia działalności gospodarczej (np. ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły) – zwane dalej Jednostkami Klubu
4. Jednostki Klubu, mogą – na podstawie decyzji Zarządu Klubu oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – korzystać z odrębnej osobowości prawnej.
5. Klub nie odpowiada za zobowiązania Jednostek Klubu posiadających odrębną osobowość prawną.

§5

Klub może być członkiem związku stowarzyszeń o podobnych celach działania.

§5a

Klub jest organizacją pożytku publicznego, prowadzącą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych w zakresie określonym w statucie. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest
jako działalność nieodpłatna i odpłatna.

§ 5b

1. Wykaz działalności odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu Art.8. ustawy:
1) udzielenie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających osoby niepełnosprawne;
2)prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień;
3) organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i osób niepełnosprawnych;
4) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń wzbogacających pracę na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym specjalne), ośrodki terapii i socjoterapii;
6) placówki doskonalenia i kształcenia oraz dokształcania dorosłych;
7) placówki rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne i lecznicze, grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych;
8) placówki wypoczynku i rekreacji: domy wczasów dziecięcych, obozy, kolonie (wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, integracyjne);
9) zakład aktywności zawodowej.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, o której mowa w ust.
2 i 3 wymaga wyodrębnienia tych form działalności, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

DZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

Klub „OPOKA” jest formą rehabilitacji społecznej ludzi, miejscem prowadzenia terapii grupowej i indywidualnej ludzi uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Jest punktem informacyjnym i zorganizowanym miejscem pomocy osobom z problemem alkoholowym.

§6

Celem Klubu jest:
1) Niesienie pomocy członkom Klubu i rodzinom z problemem alkoholowym.
2) Wzajemne wspieranie się w dążeniu do utrzymania abstynencji.
3) Propagowanie ruchu trzeźwościowego wśród społeczeństwa naszego kraju.
4) Uczenie się życia w duchu trzeźwości.
5) Rozwijanie u członków Klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań.
6) Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.
7) Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym.
8) Podejmowanie działań w kierunku jak najwszechstronniejszej rehabilitacji leczenia osób niepełnosprawnych.
9) Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi emerytów, seniorów, osoby starsze.
10) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

§7

Cele statutowe Klubu realizowane są poprzez:

1) Udział członków Klubu i ich rodzin w różnych formach oddziaływań typu psychoterapeutycznego (między innymi terapii grupowej).
2) Wzajemną pomoc członków Klubu w utrzymaniu abstynencji od napojów alkoholowych.
3) Organizowanie i prowadzenie na terenie swojego działania, działalności kulturalno – oświatowej, turystyczno – sportowej itp. zapewniającej warunki do właściwego spędzania czasu wolnego w abstynencji:
-organizowanie pracy klubowej w formie prelekcji i odczytów, koncertów rozrywkowych, bezalkoholowych wieczorków tanecznych, przynależności do kół zainteresowań, czytelnictwa książek i prasy, udziału w grupach sportowych, oglądanie telewizji, itp.
-organizowanie form zbiorowego wypoczynku, w tym wspólne oglądanie spektakli, filmów i innych imprez widowiskowych, udziału w wycieczkach itp.
-organizowanie pracy klubowej w formie zajęć świetlicowych.
4) Udział członków Klubu w społecznej akcji zwalczania alkoholizmu.
5) Nawiązywanie kontaktów towarzyskich i utrzymywanie stałej więzi pomiędzy leczącymi się i pragnącymi pozostać w stałej abstynencji.
6) Zachęcanie do pracy w ramach Klubu wszystkich, którzy są zdecydowani pomagać innym nie dotkniętym chorobą alkoholową.
7) Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową, osobom ze środowisk kryminogennych, w których występuje przemoc oraz osobom niepełnosprawnym i bezdomnym.
8) Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach – krajowych i zagranicznych.
9) Rozwijanie w granicach dyktowanych potrzebami Klubu współpracy z organami państwowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się zwalczaniem alkoholizmu, a zwłaszcza placówkami Służby Zdrowia, Komisjami przeciw alkoholowymi. Klub powinien
utrzymywać kontakty z zakładami pracy w celu propagowania swojej działalności, w tym nawiązywać bliższą współpracę z kierownictwem zakładów, w których pracują uzależnieni od alkoholu.
10) Dopuszcza się prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
11) Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, jako „jednostka prowadząca”, której Warsztaty podlegają pod względem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym zgodnie z regulaminem Warsztatów Terapii Zajęciowej.
12) Stowarzyszenie będzie działać na rzecz integracji z Unią Europejską w zakresie swoich celów i zadań statutowych w szczególności patologii społecznej.
13) Realizowanie zadań publicznych w zakresie:
a. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
b. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin
c. promocji i organizacji wolontariatu
d. przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
14) Podejmowanie działań w kierunku udzielania w różnych formach pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, aby w optymalny sposób funkcjonowały w społeczeństwie, w tym prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.
15) Edukacja dzieci i młodzieży w tym prowadzenie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego oraz szkolnictwa specjalnego podstawowego, gimnazjalnego i ponad gimnazjalnego”.

DZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkowie Klubu, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne dzielą się na:
-zwyczajnych,
-wspierających,
-honorowych.

§9

Osoby fizyczne i prawne chcące zostać członkami Stowarzyszenia składają deklarację o przystąpieniu do Klubu i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego statutu i regulaminu Klubu.
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba:
– uzależniona od alkoholu, zdecydowana trwać w abstynencji, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu i realizacji jego celów Statutowych oraz przyjęta zostanie przez Zarząd Klubu w poczet jego członków;
– która nie jest uzależniona od alkoholu lecz jest czynnie zaangażowana w programie idei trzeźwości i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu.
2. Członków zwyczajnych uzależnionych od alkoholu obowiązuje, co najmniej miesięczny okres kandydacki, w czasie którego kandydat musi wykazać się abstynencją oraz czynną działalnością na rzecz Klubu.
3. Od odmownej decyzji Zarządu Klubu w terminie 14 dni od daty przekazania zainteresowanemu odmowy przyjęcia w poczet członków przysługuje prawo odwołania się do Ogólnego Zebrania Członków Klubu.

§10

Członek zwyczajny ma prawo:
1. Brać udział w pracach i zebraniach klubu z głosem stanowiącym.
2. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Klubu.
3. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu w zakresie swojej rehabilitacji oraz usprawnienia form działania Klubu.
4. Korzystać z wszelkich możliwych ulg finansowych.
5. Pierwszeństwo w korzystaniu z wszelkich form działalności i urządzeń znajdujących się na terenie Klubu.

§11

Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:

1. Realizować osobiście i pomagać w realizowaniu zadań Klubu.
2. Stosować się do Statutu Klubu oraz uchwał i postanowień jego władz, a zwłaszcza zachować pełną abstynencję na terenie Klubu (w przypadku osoby uzależnionej także poza nim), a także propagować abstynencję.
3. Płacić regularnie składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Ogólne Zebranie Członków Klubu.
4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego we wzajemnych kontaktach z członkami Klubu i innymi oraz ściśle przestrzegać regulaminu Klubu.

§12

Członkostwo zwyczajne Klubu ustaje przez:

1. Wykluczenie z Klubu za postępowanie niezgodne z postanowieniami Statutu przez Zarząd Klubu.
2. Wystąpienie z Klubu na pisemny wniosek członka Klubu – po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich.
3. Śmierć członka Klubu.

§13

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która świadczy wolę czynnego popierania celów i działalności Klubu oraz zadeklaruje opłacanie składek członkowskich nie niższych od stawki opłacanej przez członka zwyczajnego.

§14

Prawa i obowiązki członka wspierającego:

1. Członek wspierający ma prawo brać udział we wszelkich działaniach Klubu oraz uczestniczyć w zebraniach z głosem doradczym.
2. Korzystać z dobrodziejstw Klubu.
3. Członek wspierający obowiązany jest realizować zadeklarowane czynności o których mowa
w§ 11.
4. Postanowienia Statutu dotyczące ustania członkostwa zwyczajnego zawarte w §12 mają odpowiednie zastosowanie dla członków wspierających będących osobami fizycznymi. Dla członków wspierających mających osobowość prawną przyczynami ustania członkostwa oprócz przyczyn określonych w §12 pkt. 1 i 2 jest utrata osobowości prawnej.

§15

1. Godność członka honorowego otrzymuje osoba fizyczna za wybitne zasługi dla Klubu.
2. Członek honorowy ma prawo do korzystania ze wszystkich dobrodziejstw Klubu oraz jest zwolniony z płacenia składek.

DZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU, WYBÓR, REZYGNACJA

§16

Władzami Klubu są:
1. Ogólne Zebranie Członków Klubu.
2. Zarząd Klubu.
3. Komisja Rewizyjna.

§17

1. Ogólne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie rzadziej niż raz w roku i jest zwoływane z inicjatywy Zarządu Klubu, który jest zobowiązany na 14 dni przed wyznaczoną datą powiadomić o tym wszystkich członków Klubu podając datę, miejsce i porządek zebrania.
2. Ogólne Zebranie może być zwoływane w przypadkach szczególnej wagi przez Prezesa Zarządu Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemne żądanie, co najmniej jednej dziesiątej ogółu członków.

§18

1. Zwoływanie Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania powinno nastąpić nie później niż w ciągu 28 dni od daty wpływu wniosku do Zarządu Klubu.
2. Ogólne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, która wybiera na okres czterech lat:
-Zarząd Klubu,
-Komisję Rewizyjną
3. Do kompetencji Ogólnego Zebrania należy ponadto:
-przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej w okresach rocznych oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu,
-uchwalanie głównych kierunków działalności i planów budżetowych na okresy roczne,
-uchwalanie Statutu Klubu oraz podejmowanie uchwał w sprawie zmiany,
-nadawanie członkostwa honorowego osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu,
-podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości.

§19

1. Uchwały Ogólnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, a ich ważność uwarunkowana jest obecnością na zebraniu, co najmniej połowy członków Klubu. W przypadku nie przybycia na zebranie połowy członków Klubu wyznacza się nowy termin, powiadamiając o tym wszystkich członków, zaznaczając że jest to drugi termin zebrania. Uchwały, jakie zapadną na drugim terminie zebrania mają moc bez względu na ilość przybyłych członków.
2. Głosowanie podczas Ogólnego Zebrania jest jawne, chyba że którykolwiek z członków zgłosi żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego w określonej sprawie lub sprawach.
3. Ogólne Zebranie wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. W Ogólnym Zebraniu poza członkami Klubu mogą brać udział przedstawiciele władz nadzorujących Stowarzyszenie oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

§20

a/ Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Stowarzyszenia wybieranym przez Ogólne Zebranie Członków. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i 2 członków Zarządu. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
b/ Zarząd jest wybierany na cztery lata, odbywa protokołowane posiedzenia, co najmniej raz w kwartale w terminach stałych.
c/Prezes wybierany przez Ogólne Zebranie Członków spośród zgłoszonych kandydatów. d/Pozostałych członków Zarządu proponuje Prezes i Ogólne Zebranie przy akceptacji 2/3 ważnych głosów.
e/ Zmiany i uzupełnienia lub rezygnacja członków Zarządu lub Prezesa:
– w razie niemożliwości lub rezygnacji Prezesa z pełnienia funkcji pełni ją wiceprezes lub
przewodniczący Komisji Rewizyjnej do chwili nowego wyboru,
-uzupełnienie Zarządu może dokonać Zarząd w ilości nie większej niż 1/3 stanu osobowego, -w przypadku rezygnacji większej niż 1/3 stanu osobowego Zarządu następuje rozwiązanie i wybór nowego Zarządu”
2. Do kompetencji Zarządu należy:
-organizowanie pracy Klubu i kierowanie jego działalnością,
-reprezentowanie Klubu na zewnątrz, zwoływanie zebrań Klubu,
-ustalanie regulaminów działalności sekcji zainteresowań i nadzór nad ich działalnością, przyjmowanie członków oraz prowadzenie ich ewidencji,
-realizowanie budżetu i zadań wynikających z planu zamierzeń oraz preliminarza dochodów i wydatków,
-podejmowanie uchwał w sprawie wydatków oraz nabywanie i zbywanie majątku ruchomego
Klubu, podlegających akceptacji na najbliższym Ogólnym Zebraniu Członków Klubu,
-przyjmowanie darowizn i zapisów,
-powoływanie w razie potrzeby zespołów członkowskich do wykonania określonych zadań statutowych,
-udzielanie informacji odnośnym instytucjom dotyczących osób skierowanych celem podjęcia
leczenia,
-powoływanie i odwoływanie Kierownika „Warsztatów Terapii Zajęciowej” jak również podejmowanie decyzji w sprawach personalnych i kadrowych związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników warsztatów,
-tworzenie jednostek Klubu oraz wyrażanie zgody na odrębną działalność gospodarczą jednostek stowarzyszenia, o których mowa w § 4 pkt 3,
-zawieszanie zarządów Jednostek Klubu lub poszczególnych ich członków, w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu zadań albo gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub ze statutem Klubu. W razie zawieszenia zarządu Jednostki Klubu, zarząd Klubu powołuje zarząd tymczasowy Jednostki Klubu, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez walne zebranie członków Jednostki Klubu,
-uchylanie sprzecznych z prawem, postanowieniami statutu lub uchwałami Ogólnego Zebrania Członków Klubu uchwał zarządów Jednostek Klubu,
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się jawnie, jednakże na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu lub osoby zainteresowanej, której sprawa dotyczy zarządza się posiedzenie tajne. Każdy członek Klubu ma możliwość uczestniczenia w zebraniu Zarządu uprzedzając Zarząd o tym przed rozpoczęciem zebrania.
-Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
-Uchwały i decyzje Zarządu zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku remisowej liczby głosów głos Prezesa jest decydujący.

§21

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres czterech lat przez Ogólne Zebranie Członków Klubu w składzie trzech osób działających pod kierunkiem przewodniczącego,
1a. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
-nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
-mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej wyłącznie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

2. Tryb wyboru lub rezygnacji z pełnienia funkcji jak w §20 1e
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
-kontrola gospodarki ogólnej i finansowej Klubu,
-składanie sprawozdań na Ogólnym Zebraniu i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
-Zgłaszanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania,
-Uczestniczenie przewodniczącego w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
-Wybór Biegłego Rewidenta do badania bilansu finansowego.

DZIAŁ V

PRACOWNICY KLUBU ORAZ OSOBY WYKONUJĄCE PRACĘ NA TERENIE KLUBU

§ 22

1. Pracownicy Klubu zobowiązani są do przestrzegania abstynencji na terenie Klubu.
2. Zadania oraz obowiązki i zakres czynności do wykonania ustala Zarząd Klubu.
3. Pracownicy Klubu oraz osoby zatrudnione na terenie Klubu podlegają kontroli Zarządu.

DZIAŁ Va

JEDNOSTKI KLUBU

§ 22a.

1. Jednostki organizacyjne do prowadzenia wyodrębnionej działalności, w tym działalności gospodarczej, podlegają bezpośrednio Zarządowi, który je powołuje
– na wniosek co najmniej 15 osób będących członkami zwykłymi Klubu i/lub deklarującymi przystąpienie do Klubu – i rozwiązuje oraz, podejmuje decyzje w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez nie działalności gospodarczej.
2. Ewentualne spory wynikające pomiędzy Zarządem Klubu a Zarządem Jednostki Klubu rozstrzyga najbliższe Ogólne Zebranie Członków Klubu.

§ 22b.

1. Najwyższą władzą Jednostki Klubu jest walne zebranie członków Jednostki Klubu.
2. Do kompetencji walnego zebrania członków Jednostki Klubu należy:

1) uchwalanie kierunków działalności Jednostki Klubu
2) wybór członków Zarządu i komisji rewizyjnej Jednostki Klubu
3) rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej Jednostki Klubu
4)podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi Jednostki Klubu za okres kadencji,

3. W walnym zebraniu członków Jednostki Klubu biorą udział z głosem decydującym członkowie Jednostki Klubu
4. O terminie i miejscu obrad walnego zebrania członków Jednostki Klubu, zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania
5. Walne zebranie członków Jednostki Klubu jest prawomocne w drugim terminie bez względu na ilość członków zwyczajnych biorących udział w zebraniu.

§ 22c.

1.Nadzwyczajne walne zebranie członków Jednostki Klubu zwołuje zarząd Jednostki Klubu:
1)z własnej inicjatywy,
2)na wniosek zarządu Klubu,
3)na wniosek komisji rewizyjnej Jednostki Klubu,
4)na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Jednostki Klubu,
2. Nadzwyczajne walne zebranie członków Jednostki Klubu zarząd powinien zwołać w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.
3. Nadzwyczajne walne zebranie członków Jednostki Klubu obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22d.

1. Zarząd Jednostki Klubu składa się z 2 do 3 członków.
2. Zarząd Jednostki Klubu wybiera ze swego grona prezesa i skarbnika.
3. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności zarządu Jednostki Klubu stosuje się odpowiednio przepisy § 20 ust. 1 lit e Statutu.

§ 22e.

1. Do kompetencji zarządu Jednostki Klubu należy :
1) reprezentowanie Jednostki Klubu na zewnątrz,
2) kierowanie działalnością Jednostki Klubu zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz wyższego stopnia,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku w granicach budżetu Jednostki Klubu,
4) uchwalanie projektów planu działalności i planów finansowych Jednostki Klubu oraz przedstawianie ich zarządowi Klubu,
5) przygotowywanie sprawozdań na walne zebranie członków Jednostki Klubu
6) gospodarowanie powierzonym majątkiem Klubu,
7) zwoływanie walnych zebrań członków Jednostki Klubu,
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez zarząd Klubu.
2. Posiedzenia zarządu Jednostki Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale i zwoływane są przez prezesa lub skarbnika.

§ 22f.

1. Komisja rewizyjna Jednostki Klubu składa się z 3 do 5 członków.
2. Komisja rewizyjna Jednostki Klubu wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczby członków komisji rewizyjnej Jednostki Klubu stosuje się odpowiednio przepisy § 20 ust. 1 lit e Statutu.
4. W skład Komisji Rewizyjnej Jednostki Klubu mogą wchodzić osoby, które:

1) nie są członkami zarządu Jednostki Klubu, ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karnoskarbowe.

§ 22g.

Do kompetencji komisji rewizyjnej Jednostki Klubu należy:

1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Jednostki Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2. występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
3. występowanie na walnym zebraniu członków Jednostki Klubu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium.

DZIAŁ VI

FUNDUSZE I MAJĄTEK KLUBU

§23

1. Majątek Klubu stanowią jego fundusze, ruchomości i nieruchomości.
2. Fundusze Klubu tworzy się:
-ze składek członkowskich Stowarzyszenia,
-z darowizn i zapisów,
-z subwencji i dotacji,
-z dochodów z imprez oraz działalności gospodarczej.

2a. Stowarzyszenie przeznacza całość swoich dochodów na działalność statutową, a w szczególności nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego
3. Właścicielem majątku Klubu jest Stowarzyszenie jako osoba prawna. Wszelkie dokumenty rozporządzające majątkiem Klubu są podpisywane przez uprawnionych członków Zarządu:
-Prezes lub Wiceprezes Klubu,
-Skarbnik,
-rozporządzenia finansowe wymagają akceptacji dwóch członków Zarządu w tym Skarbnika.
3a. Majątek zgromadzony i zakupiony ze środków własnych przez Jednostki Klubu
po uzyskaniu przez nie osobowości prawnej, stanowi ich majątek, a o jego zbyciu decydują zarządy tych jednostek. Jednostce nadrzędnej odpowiednio przysługuje prawo pierwokupu. W przypadku rozwiązania jednostki Klubu, o przeznaczeniu jego majątku decyduje jednostka nadrzędna.
3b. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania i rozporządzenia finansowe lub majątkowe Jednostki Klubu, wymagają współdziałania dwóch upoważnionych członków Zarządu Jednostki Klubu posiadającej osobowość prawną.
Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i kontroli gospodarki finansowej Zarządu Klubu może stworzyć stanowisko Głównego Księgowego.
4. Wszelkie dyspozycje w sprawach majątkowych podlegają akceptacji na najbliższym Ogólnym Zebraniu Członków Klubu.
5a. Zarząd może przekazać majątek Klubu w zarząd Jednostkom Klubu.
W przypadku likwidacji jednostki, jak również na każdorazowe żądanie Zarządu, majątek wcześniej jej przekazany przejmuje Klub.
6. Zabrania się
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dale] „osobami bliskimi”.
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

DZIAŁ VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§24

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Ogólnego Zebrania podjętych większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 34 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Ogólne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Klubu, Ogólne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisje Likwidacyjną
– Majątek uzyskany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po likwidacji Stowarzyszenia jest przeznaczony na rehabilitację osób niepełnosprawnych.
3. Statut niniejszy został przyjęty i zatwierdzony przez Ogólne Zebranie Członków Klubu „OPOKA” w Przysusze w treści przedstawionej po dokonanych zmianach.

§25

W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy z dn. 07.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy z 24.04.2003r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie.