Regulamin Organizacyjny Świetlicy

REGULAMIN   ORGANIZACYJNY
ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
DZIAŁAJĄCYCH PRZY STOWARZYSZENIU ABSTYNENTÓW
KLUBU „OPOKA” W PRZYSUSZE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Organizacyjny Świetlicy Socjoterapeutycznej w Przysusze, zwany w dalszej części „Regulaminem” określa szczegółową organizację, zadania oraz zakres działania Świetlicy Socjoterapeutycznej, zwanej w dalszej części „Świetlicą”

2. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

a) Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „OPOKA” w Przysusze

b) Prezesie – należy przez to rozumieć prezesa SAK „OPOKA” w Przysusze

c) Kierowniku – należy przez to rozumieć kierownika w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Przysusze.

§ 2

1. Świetlica jest komórką organizacyjną Ośrodka, funkcjonującą w ramach Działu Pomocy Środowiskowej, podległą bezpośrednio Zarządowi.

2. Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą i socjoterapeutyczną wsparcia dziennego, która:

a) posiada ponad 60 miejsc,
b) przyjmuje dzieci i młodzież bez skierowania,
c) prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży bezpłatnie,

Rozdział   II
CELE  I  ZADANIA   ŚWIETLICY

§ 3   

1.Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej.

2. Łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowań.

3. Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami, w szczególności problemem alkoholowym.

4. Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia (w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży.

5. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (akceptacji, zainteresowania, bezpieczeństwa zaufania).

6. Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków;

7. Rehabilitację ruchową, społeczną i inną.

 

§ 4

Do zadań Świetlicy należy w szczególności:

1. Opieka po zajęciach szkolnych i pomoc w nauce.

2. Organizacja czasu wolnego; rozwój zainteresowań, organizacja zabaw, zajęć sportowych, plastycznych, informatycznych i innych w miarę potrzeb i możliwości.

3. Organizacja zajęć kulturalnych, gier, wycieczek, imprez okolicznościowych itp.

4. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjno – kompensacyjnych i logopedycznych, mających na celu wyrównanie deficytów rozwojowych u dzieci.

5. Prowadzenie indywidualnych programów korekcyjnych, realizowanych podczas zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym.

6. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.

7. Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie organizowania pomocy socjalnej.

8. Diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci i ich rodzin; współpraca z rodzicami, opiekunami i wychowawcami.

9. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz dzieci oraz dzieci niepełnosprawnych, w tym między innymi:

a) Sądem Rejonowym,
b) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
c) Komendą Powiatową Policji,
d) Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

10. Zapewnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć.

 

§ 5

1.Świetlica może organizować imprezy środowiskowe, działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz środowiska lokalnego.

2.W okresie wakacji letnich i ferii zimowych zajęcia prowadzone w Świetlicy mogą być realizowane w formie półkolonii, kolonii, obozów.

Rozdział   III


ZASADY   ORGANIZACJI  PRACY  ŚWIETLICY

§   6

1. Świetlica funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni, co najmniej 8 godzin dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.

2. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 19 , a, w soboty i niedziele w godzinach od 800 do 1600.

3. Czas pracy w świetlicy odbywa się w systemie dwuzmianowym; zmiana I od 800 – 1600 zaś II zmiana od 1100 – 1900 wg grafiku stanowiącego załącznik do listy obecności.

4. W przypadku małej liczby dzieci wymagających opieki w Świetlicy ilość dni i godzin funkcjonowania placówki można wyjątkowo dostosować do aktualnych potrzeb.

5. Świetlica jest nieczynna w dni ustawowo wolne. 6. Za pracę w sobotę i niedzielę pracownik ma odbiór godzin w tygodniu następnym

§   7

1. Świetlicą kieruje kierownik

2. W przypadku nieobecności kierownika Świetlicą kieruje osoba wyznaczona przez niego.

§   8

1. W Świetlicy zatrudnia się zgodnie z występującymi potrzebami:

a) wychowawców,
b) terapeutów,
c) logopedę,
d) psychologa.

2. W Świetlicy działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej „Stałym Zespołem” w skład którego wchodzą:

a) Kierownik,
b) pedagog,
psycholog,
c) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,
d) inne osoby, w miarę potrzeb, które mogą dostarczyć wiedzy na temat sytuacji dziecka (np. pracownik socjalny, policjant itp.)

3.. Działalność Świetlicy może być uzupełniana świadczeniem pracy wolontariuszy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


§ 9

1. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy w placówce musi być odpowiednia do potrzeb dzieci i rodzaju prowadzonych zajęć.

2. W czasie zajęć odbywających się poza terenem Świetlicy pod opieką jednego wychowawcy nie może przebywać więcej niż 14 dzieci.

 

§ 10

1. Świetlica organizuje i prowadzi zajęcia terapeutyczne, wychowawcze, dydaktyczne i socjoterapeutyczne w grupach wychowawczych, kołach i zespołach zainteresowań, w oparciu o indywidualne programy opracowane przez wychowawców i psychologa.

2. Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o :

a) roczny plan pracy,
b) tygodniowy rozkład zajęć grupowych,
c) indywidualne plany wsparcia dla każdego uczestnika.

 

IV ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA PRACOWNIKÓW ŚWIETLICY

§ 11

Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Świetlicy,

2. Reprezentowanie Świetlicy na zewnątrz.

3. Sprawowanie nadzoru nad pracą wychowawców i innych specjalistów,

4. Diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci i ich rodzin,

5. Organizowanie przyjęć dzieci do Świetlicy,

6. Badanie zasadności pobytu dziecka w placówce i podejmowanie decyzji w sprawie nagany słownej,

7. Czuwanie nad:

a) przestrzeganiem standardów usług opiekuńczo – wychowawczych, i socjoterapeutycznych,
b) przestrzeganiem w placówce praw dziecka,

8. Zatwierdzanie planu pracy Świetlicy i czuwanie nad jego realizacją.

9. Prowadzenie dokumentacji związanej z merytoryczną i finansową działalnością Świetlicy,

10. Prowadzenie gospodarki finansowej Świetlicy w tym:

a) sporządzanie planu potrzeb i przedkładanie W Dziale Ekonomiczno-Finansowym do opracowania projektu budżetu Stowarzyszenia,
b) dysponowanie środkami finansowymi Świetlicy z zachowaniem zasad racjonalnego i zgodnego z przepisami wydatkowania budżetu placówki,
c) sporządzanie dokumentacji finansowej Świetlicy, niezbędnej dla prawidłowego ewidencjonowania operacji ekonomicznych.

11. Odpowiedzialność za powierzone mienie i dbałość o jego właściwe wykorzystanie. 12. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników i wychowanków zasad i przepisów bhp i przeciwpożarowych.

§ 12

Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1. Kierowanie procesem wychowawczym dzieci.

2. Pomoc w odrabianiu lekcji (za zgodą rodziców).

3. Organizowanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań wychowanków.

4. Organizowanie zajęć kulturalnych, gier, wycieczek, imprez okolicznościowych itp.

5. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i kompensacyjnych.

6. Realizacja indywidualnych programów korekcyjnych w ramach zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym.

7. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.

8. Udział w pracach Stałego Zespołu.

§13

Do zadań specjalistów: psychologa, terapeuty, itp. należy w szczególności:

1. Diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci i ich rodzin.

2. Dobór metod i opracowanie programu pracy z dzieckiem lub grupą dzieci.

3. Indywidualna praca z dzieckiem.

4. Praca psychologa – terapeuty w systemie superwizji.

5. Udział w pracach Stałego Zespołu.

§ 14

Do zadań Stałego Zespołu należy w szczególności:

1. Ustalanie aktualnej sytuacji dziecka.

2. Analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną.

3. Modyfikowanie indywidualnego planu pracy.

4. Ocena stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb.

§ 15

Pracownicy merytoryczni Świetlicy mają obowiązek:

1. Wzbogacać warsztat pracy poprzez doskonalenie swoich umiejętności specjalistycznych.

2. Uczestniczyć w szkoleniach.

3. Udzielać pomocy wychowankom w eliminowaniu ich niepowodzeń osobistych, szkolnych i rodzinnych.

4. Stymulować rozwój psychofizyczny wychowanków.

5. Stwarzać warunki do ujawniania pozytywnych cech charakteru wychowanków.

6. Informować rodziców i opiekunów o postępach w rozwoju psychospołecznym i efektach oddziaływań socjoterapeutycznych.

§ 16

Pracownicy merytoryczni są odpowiedzialni za jakość pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

§ 17

Do zadań wolontariuszy należy w szczególności:

1.Wspomaganie wychowawców w realizowanych zadaniach przez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.

2.Rozszerzanie zakresu opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi.

Rozdział V WYCHOWANKOWIE

§ 18

1.Do Świetlicy przyjmuje się wychowanków, którzy są uczniami szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas zerowych.

2.Wychowanków przyjmuje się:

a) na ich prośbę,
b) na prośbę rodziców lub opiekuna,
c) na wniosek szkoły, pracownika socjalnego, kuratora sądowego oraz osób prawnych lub fizycznych, które stwierdzają potrzebę udzielania pomocy przez taką placówkę.

3.Do przyjęcia wychowanka wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

§ 19

1. Odpowiedzialność za dzieci podczas zajęć w Świetlicy ponoszą wychowawcy i specjaliści i prowadzący zajęcia.

2. Odpowiedzialność za dzieci w drodze do Świetlicy i w drodze do domu spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.

§ 20

1.Wychowankowie Świetlicy korzystają ze wszystkich lub wybranych zajęć w zależności’ od potrzeb.

2.Zakres świadczeń ustala Koordynator w porozumieniu z wychowankiem i rodzicami lub opiekunami prawnymi

§ 21

Wychowanek ma prawo do:

1. Właściwie zorganizowanej opieki,

2. Życzliwego i podmiotowego traktowania,

a) Swobody wyrażania myśli i przekonań,
b) Opieki wychowawcy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza jej terenem,
c) Poszanowania godności osobistej.
d) Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną

§ 22

Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie, a w szczególności do:

1. Współpracy w procesie wychowania i terapii.

2. Przestrzegania zasad kultury współżycia.

3. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych.

4. Dbania o wyposażenie świetlicy.

5. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§ 23

1, Dzieci przebywające w Świetlicy mogą tworzyć samorząd.

2. Organizację samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci przebywające w Świetlicy.

Rozdział VI DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

§ 24

W Świetlicy prowadzona jest dokumentacja związaną z działalnością placówki dotycząca:

1. Wychowanków, a w szczególności:

a) rejestr wychowanków Świetlicy,
b) dzienniki zajęć,
c) kronikę,
d) sprawozdania,
e) dokumentacja dzieci niepełnosprawnych.

2. Funkcjonowania placówki, a w szczególności:

a) regulaminy, zarządzenia, protokóły,
b) plan pracy,
c) programy zajęć grupowych i indywidualnych,
d) protokóły z posiedzenia Stałego Zespołu,
e) sprawozdania z działalności Świetlicy,
f) dokumentacja finansowa (plany finansowe, budżet zatwierdzony, bieżąca ewidencja wydatków dla celów decyzyjnych)

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Organizacyjny Świetlicy Socjoterapeutycznej w Przysusze został potwierdzony przez Prezesa oraz Zarząd Stowarzyszenia.

2.Z trescią regulaminu zostają zapoznani pracownicy i wychowankowie Świetlicy