Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA ABSTYNENTÓW KLUBU „OPOKA” W PRZYSUSZE Z SIEDZIBĄ W LIPINACH Tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 31 grudnia 2014 r.

DZIAŁ I

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „OPOKA” w Przysusze, dalej w niniejszym Statutem stosowana jest w skrócie nazwa „Klub OPOKA” lub „Klub”.

§2

„Klub” działa na podstawie Ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20/1989 poz. 104 z późn. zm). oraz Statutu „Klubu”.

§3

1. Terenem działania Klubu „OPOKA” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Klubu są Lipiny, gmina Odrzywół

3. Klub posługuje się pieczęcią i emblematami zawierającymi jego pełną nazwę z siedzibą o brzmieniu: Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „OPOKA” 26 – 425 Odrzywół, Lipiny 43

§4

1. Klub zarejestrowany jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

2. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

3. Klub może powoływać terenowe jednostki organizacyjne do prowadzenia wyodrębnionej działalności, na wskazanym obszarze, w tym prowadzenia działalności gospodarczej (np. ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły) – zwane dalej Jednostkami Klubu

4. Jednostki Klubu, mogą – na podstawie decyzji Zarządu Klubu oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – korzystać z odrębnej osobowości prawnej.

5. Klub nie odpowiada za zobowiązania Jednostek Klubu posiadających odrębną osobowość prawną.

§5

Klub może być członkiem związku stowarzyszeń o podobnych celach działania.

§5a

Klub jest organizacją pożytku publicznego, prowadzącą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych w zakresie określonym w statucie. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest

jako działalność nieodpłatna i odpłatna.

§ 5b

1. Wykaz działalności odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu Art.8. ustawy:

1) udzielenie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających osoby niepełnosprawne;

2)prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień;

3) organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i osób niepełnosprawnych;

4) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń wzbogacających pracę na rzecz osób niepełnosprawnych;

5) szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym specjalne), ośrodki terapii i socjoterapii;

6) placówki doskonalenia i kształcenia oraz dokształcania dorosłych;

7) placówki rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne i lecznicze, grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych;

8) placówki wypoczynku i rekreacji: domy wczasów dziecięcych, obozy, kolonie (wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, integracyjne);

9) zakład aktywności zawodowej.

2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, o której mowa w ust.

2 i 3 wymaga wyodrębnienia tych form działalności, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

DZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

Klub „OPOKA” jest formą rehabilitacji społecznej ludzi, miejscem prowadzenia terapii grupowej i indywidualnej ludzi uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Jest punktem informacyjnym i zorganizowanym miejscem pomocy osobom z problemem alkoholowym.

§6

Celem Klubu jest:

1) Niesienie pomocy członkom Klubu i rodzinom z problemem alkoholowym.

2) Wzajemne wspieranie się w dążeniu do utrzymania abstynencji.

3) Propagowanie ruchu trzeźwościowego wśród społeczeństwa naszego kraju.

4) Uczenie się życia w duchu trzeźwości.

5) Rozwijanie u członków Klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań.

6) Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.

7) Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym.

8) Podejmowanie działań w kierunku jak najwszechstronniejszej rehabilitacji leczenia osób niepełnosprawnych.

9) Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi emerytów, seniorów, osoby starsze.

10) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

§7

Cele statutowe Klubu realizowane są poprzez:

Page 1 of 6 | Next page